Jak to všechno funguje?


Povinnosti klienta

Klient je povinen upozornit průvodce na své zdravotní komplikace, které by mohly mít zásadní vliv na průběh celé akce (epilepsie, kardiovaskulární onemocnění, astma, alergie, problémy s pohybovým aparátem, protéza, starší zranění, úrazy, strach z výšek). Současně bych ráda apelovala na ty, jejichž fyzická kondice by při náročnějších aktivitách mohla představovat problém, aby průvodce o těchto aspektech informovali již při poptávce kurzu nebo akce. 

Detailní pokyny

V případě vážného zájmu obdrží klient podrobné informace k plánové akci. Závazné potvrzení rezervace vzniká uhrazením 100% výše částky. Podrobné pokyny obsahují termín, charakter, program, místo srazu, další možné náklady, způsob platby, nutné vybavení, doporučené vybavení, doporučené povinné pojištění, další užitečné informace a doporučení (nocleh, parkování, kontakty).

Cena a náklady

Fakturovaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné na uhrazení kompletních služeb průvodce a jeho nutných nákladů. Další nutné náklady si klient hradí sám. Jedná se o výdaje na ubytování, dopravu, vstupy, lanovky, stravování a podobně. Pokud se klient nedomluví s průvodcem na společné dopravě do místa srazu, je doprava řešena klientem.

Storno a změny

Pokud je akce stornována ze strany klienta:

- nejpozději do 2 měsíců před zahájením, nebude klientovi účtován žádný poplatek

- nejpozději do 1 měsíce před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován poplatek ve výši 50%.

- méně, jak měsíc před zahájením nebo nedostaví-li se klient na dohodnuté místo srazu anebo se dostaví, ale akce pro něj bude průvodcem zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení. V těchto případech bude účtován poplatek 100% z celkové dohodnuté částky.

Pokud je před konáním akce nevhodné počasí nebo je k dispozici velmi špatná předpověď, může dojít ke změně programu nebo může být celá akce přeložena na jiný termín podle vzájemné dohody.

Pokud průvodce přeruší či dodatečně pozmění program nebo jej předčasně ukončí z důvodu náhlého zhoršení počasí nebo celkových podmínek, přání klienta nebo v důsledku nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta, zůstává dohodnutá cena nezměněná.

Pokud se akce neuskuteční vinou průvodce a ten se s klientem nedomluví na určité a pro obě strany schůdné náhradě, je záloha vrácena v plné výši.


Pojištění a odpovědnost

Všichni klienti jsou povinni řešit si individuálně svá osobní úrazová pojištění a pojištění případných léčebných výloh, která budou plně odpovídat plánovanému druhu aktivit. Doporučuji si připlatit i Pojištění storno poplatků (protipandemická opatření a pod.).